Καλωσήρθατε

Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ.Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες” (Υ.Α. 9977/Β7, ΦΕΚ 403/Β΄/27-2-2004, Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:


Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες» είναι 3 διδακτικά εξάμηνα. Καθένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνει 4 μαθήματα. Κατά το 3ο εξάμηνο εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος LLP Erasmus, ή σε συνεργασία με επιχειρήσεις της Ελλάδας, μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.


Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου από την κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» εξασφαλίζει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. Δ΄του ν. 3848/2010 και το άρθρο 36 παρ. 22 του ν. 4186/2013.


Δείτε τη δομή του Π.Π.Σ. και των Π.Μ.Σ. του Τμήματος σχηματικά.


Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων της κατεύθυνσης “Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα” του Π.Μ.Σ. “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες”